ข่าวประกาศ

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการสัมมนาครั้งที่ 3

Oct
11

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ตุลาคม 2555 มีประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมสัมมนา พอสรุปได้ดังนี้

Posted By stxdz read more

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 5

Oct
03

โครงการจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 ขึ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 5 เทศบาลนครนครราชสีมา

Posted By stxdz read more

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4

Oct
03

โครงการจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ทับแก้ว” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีตัวแทนบริษัทรถโดยสารประจำทาง สำนักงานขนส่งจังหวัด ผู้ประกอบการวินจักรยานยนต์ เทศบาลนครนครราชสีมา และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 57 คน

Posted By stxdz read more

ขอเชิญสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

Sep
25

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บทฯ เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ ๓ ใน วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘:๓๐ น. ณ โรงแรมสีมาธานี

Posted By stxdz read more

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5

Sep
14

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะจัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น ๕ เทศบาลนครนครราชสีมา

Posted By stxdz read more

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการสัมมนาครั้งที่ 2

Sep
10

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2555 มีประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมสัมมนา พอสรุปได้ดังนี้

Posted By stxdz read more

ขอเชิญสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

Aug
27

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บทฯ เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ใน วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๘:๓๐ ถึง ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

Posted By stxdz read more

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 และ 3

Aug
27

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 และ 3

Posted By stxdz read more

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

Jul
25

โครงการจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีตัวแทนจากภาคประชาสังคมของเมืองโคราชหลากหลายกลุ่ม รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัด เทศบาลนครนครราชสีมา และที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุม และสรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม ได้ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ปัญหาและความจำเป็นของระบบขนส่งมวลชน 2) รูปแบบของระบบและทางเลือก 3) การกระจายตัวของชุมชนและผังเมือง 4) ผลกระทบด้านต่าง ๆ และ 5) การใช้จักรยานเป็นตัวช่วยการเดินทาง ซึ่งทางที่ปรึกษาฯ จะได้นำไปประกอบการศึกษาโครงการต่อไป

Posted By stxdz read more

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

Jul
03

     การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บท และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ ๑  มีกำหนดจัดขึ้นใน วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๘:๓๐ ถึง ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมดุสิต ปรินซ์เซส นครราชสีมา

Posted By stxdz read more

Pages

Subscribe to โครงการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา RSS