วัตถุประสงค์

 

  • เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา
  • เพื่อออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ของระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองนครราชสีมา
  • เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน สำหรับการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา
  • เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) สำหรับการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา
  • เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในด้านการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา